תוכניות לימודים המתחילות בסמסטר ב' שנה"ל תשפ"ג

הנדון : תוכניות לימודים המתחילות בסמסטר ב' - רשימת חיובים לשנת תשפ"ג

להלן פירוט החיובים בשנות הלימודים לסטודנטים של התוכניות הייעודיות לתואר ראשון, הנלמדות בשנתיים קלנדריות ומתחילות בסמסטר אביב.

 

שנה א: 11 שעות קיץ א: 9 שעות  שנה ב: 25 שעות  קיץ ב: 9 שעות  שנה ג: 10 שעות

אנגלית: בסיסי+ מתקדמים א- 4,875 ₪

 

שנה

שכר לימוד

נלווים (שמירה, רווחה ואגודה)-לא סופי

אנגלית

סה"כ

שנה א 

(אביב+קיץ)

12,539

924

3075

(בסיסי)

16,538

שנה ב

(א+אביב+קיץ)

19,735

924

 2050

(מתקדמים א')

22,709

שנה ג

(א-בלבד)

5,140

924

 

6,064

סה"כ

     

45,311

*מספר השעות הנלמדות בכל סמסטר יכול להשתנות משנה לשנה אך מסתכם ל- 64 ש"ש לתואר

ושכר הלימוד יחושב בהתאם.

 

עלות קורס הבעה עברית -כתיבה אקדימת

סטודנטים המחוייבים בקורס הבעה עברית בהתאם לתקנון היחידה להבעה עברית יחויבו בשכר לימוד על הקורס.

 

עלות קורסי אנגלית

קורס אנגלית בסיסי – 3075 ₪

קורס אנגלית מתקדמים א' – 2050 ש"ח

קורס אנגלית מתקדמים ב' – חינם רק באם נלמד בסמסטר א או ב ( אם סטודנט חוזר על הקורס, הוא יחויב)

 

התעריפים לפיהם נערך החישוב - התעריפים הינם לתחילת תשפ"ב – כל שנה מתפרסמים תעריפים חדשים ושכר הלימוד מחושב על פיהם . התעריפים צמודים לעליית מדד 07/2021 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה במהלך שנת הלימודים וההצמדה הנדרשת בעת התשלום.

 

 1. שכר לימוד שנתי המהווה 100% הוא – 10,391 ₪ (מתפרסם מדי שנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה). חיוב לתואר ראשון הינו מינימום 300%.
 2. חיוב שכר הלימוד מבוצע בהתאם למספר השעות שלומד בפועל.
 3. דמי שמירה – 554 ₪ לכל שנה אקדמית לא סופי
 4. דמי רווחה – 317 ₪ לכל שנה אקדמית לא סופי
 5. דמי אגודת סטודנטים ארצית – 10 ₪ לכל שנה אקדמית
 6. שעת קיץ – 800 ₪ ( הערכה בלבד-  התעריף לתשפ"ב יפורסם בהמשך)

 

יש לשים לב!

 1. חישוב שכ"ל בכללותם, התשלומים הנלווים ומועדי התשלום כפופים במלואם להוראות ההרשמה לתשפ"ב.
 2. בכל שנה כל החיובים מתעדכנים מחדש בהתאם לתעריפים .
 3. כל החיובים צמודים למדד 07/2021.
 4. לכל החיובים יכולה להתווסף ריבית במידה והתשלום לא מתבצע בזמן.
 5. הצמדה למדד- שכר הלימוד צמוד במלואו לעליית מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2021 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

הערכת עלויות- הסכומים המפורטים להלן הינם בהתאם לנתונים העדכניים למועד פרסומם ואינם כוללים שינויים בתעריפים כפי שיקבעו בתקנון הסופי שיפורסם, לרבות בהתחשב בהצמדה, תעריפי שכ"ל ונלווים. כמו כן הסכומים מניחים לימודים במתכונת מסוימת ואינם לוקחים בחשבון שעות עודפות, פריסה שונה של תוכנית הלימודים וכדומה. 

תקנון הפסקת לימודים לסמסטר אביב:

לתוכניות לימוד המתחילות לימודים בסמסטר אביב תשפ"ב בלבד!

טבלת חיוב שכ"ל בהתאם לתאריך ההודעה על ההפסקה.

 

תאריך ההודעה

לא ערך תוכנית לימודים

ערך תוכנית לימודים

עד 31/12/2021

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

עד 02/02/2022

יחויב מחצית המקדמה

יחויב מחצית המקדמה

 עד16/03/2022 (סוף תקופת השינויים סמסטר ב)

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא המקדמה

עד 15/04/2022

יחויב במלוא המקדמה

יחויב ב- 85% מגובה שכר הלימוד*

לאחר ה- 15/04/2022

יחויב במלוא המקדמה

יחויב במלוא שכר הלימוד*

*מגובה שכר הלימוד הכולל שחויב בו ובתוספת מלוא התשלומים הנלווים או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה מבניהם.

*אין החזר כספי על סמסטר קיץ.

** לימודי הקיץ יחוייבו בנפרד וישולמו לאחר הרישום לקורסים

 

הודעה על הפסקת לימודים יש לבצע במערכת האינבר >> פניות מנהליות>>הגשת בקשה>>חידוש לימודים/הפסקת לימודים.

בשנים ב' ו-ג' - הפריסה והפסקת לימודים לפי תקנון האוניברסיטה .