תוכנית חכ"ם שנה"ל תשפ"ג

הנדון :תוכנית חכ"ם רשימת חיובים לשנת תשפ"ג

להלן פירוט החיובים בשנות הלימודים לסטודנטים של התוכניות הייעודיות לתואר ראשון, הנלמדות בשלוש שנים בתוכנית חכ"ם, על בסיס נתוני מחירים של תשפ"ב צמוד לעליית המדד 07/2022 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה. (הפירוט המוצג הינו ללא לימודי השלמה אלא רק עבור לימודי התואר)

שנה א: 28.5  שעות  שנה ב: 21 שעות  שנה ג: 14.5 שעות

 

שנה

שכר לימוד

נלווים (שמירה, רווחה ואגודה)

אנגלית

סה"כ

שנה א

14,649

924

 3,075

(בסיסי)

18,648

 

שנה ב

10,794

924

 2,050

(מתקדמים א)

13,768

שנה ג

7,453

924

 

8,377

סה"כ

 

 

 

40,793

*שכר הלימוד לעיל אינו כולל לימודי השלמה בחשבונאות.
*מספר השעות הנלמדות בכל סמסטר יכול להשתנות משנה לשנה אך מסתכם ל- 64 ש"ש לתואר, ושכר הלימוד יחושב בהתאם.

 

עלות קורס הבעה עברית -כתיבה אקדימת

סטודנטים המחוייבים בקורס הבעה עברית בהתאם לתקנון היחידה להבעה עברית יחויבו בשכר לימוד על הקורס.

 

עלות קורסי אנגלית

בסיסי – 3,075 ₪

מתקדמים א' – 2,050 ₪

מתקדמים ב' – חינם רק באם נלמד בסמסטר א או ב ( אם סטודנט חוזר על הקורס, הוא יחויב)

 

התעריפים לפיהם נערך החישוב - התעריפים הינם לתחילת תשפ"ג– כל שנה מתפרסמים תעריפים חדשים ושכר הלימוד מחושב על פיהם . התעריפים צמודים לעליית מדד 07/2022 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה במהלך שנת הלימודים וההצמדה הנדרשת בעת התשלום.

 

 1. שכר לימוד שנתי המהווה 100% הוא – 10,932 ₪ (מתפרסם מדי שנה על ידי המועצה להשכלה גבוהה). חיוב לתואר ראשון הינו מינימום 300%.
 2. חיוב שכר הלימוד מבוצע בהתאם למספר השעות שלומד בפועל.
 3. דמי שמירה – 562 ₪ לכל שנה אקדמית לא סופי
 4. דמי רווחה – 352 ₪ לכל שנה אקדמית לא סופי
 5. דמי אגודת סטודנטים ארצית – 10 ₪ לכל שנה אקדמית
 6. שעת קיץ – 765 ₪ ( הערכה בלבד-  התעריף לתשפ"ג יפורסם בהמשך)
 7. לימודי ההשלמה בחשבונאות נלמדים בהיקף של 35 ש"ש. בפועל מחויבים עבור 8.5 ש"ש כ- 6,800 ש"ח.
  (עלות 1 ש"ש בלימודי השלמה כ-800 ש"ח נכון לשנת תשפ"ג , התעריף צמוד למדד יולי 2022). 

 

יש לשים לב!

 1. חישוב שכ"ל בכללותם, התשלומים הנלווים ומועדי התשלום כפופים במלואם להוראות ההרשמה לתשפ"ג.
 2. בכל שנה כל החיובים מתעדכנים מחדש בהתאם לתעריפים .
 3. כל החיובים צמודים למדד 07/2022.
 4. לכל החיובים יכולה להתווסף ריבית במידה והתשלום לא מתבצע בזמן.
 5. הפסקת לימודים- בהתאם לכתוב בתקנון האוניברסיטה.
 6. הצמדה למדד- שכר הלימוד צמוד במלואו לעליית מדד המחירים לצרכן של חודש יולי 2022 ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

הערכת עלויות- הסכומים המפורטים להלן הינם בהתאם לנתונים העדכניים למועד פרסומם ואינם כוללים שינויים בתעריפים כפי שיקבעו בתקנון הסופי שיפורסם, לרבות בהתחשב בהצמדה, תעריפי שכ"ל ונלווים. כמו כן הסכומים מניחים לימודים במתכונת מסוימת ואינם לוקחים בחשבון שעות עודפות, פריסה שונה של תוכנית הלימודים וכדומה. בהתאם לתקנון שכר לימוד של האוניברסיטה לצפייה לחץ כאן

אופן חישוב שכ"ל-

אחוז שכ"ל שנתי

אחוז שכ"ל  לתואר    X  מספר שעות לימוד השנה

 מספר  שעות תקן לתואר

מחיר שכ"ל לשנה

אחוז שכ"ל שנתיX  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

מחיר לשעה עודפת

לאחר סיום צבירת שעות התקן תחשב שעת לימוד כשעה עודפת.

תעריף לשעה עודפת-4.7% לשעה X  שכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית.

רישום בשנת הלימודים רק למבחן ו/או הגשת עבודה באיחור

חיוב 10% משכ"ל יסודי לשנת הלימודים הנוכחית. סטודנטים אלו לא יחויבו בתשלומים נלווים.

*מספר השעות הנלמדות בכל סמסטר יכול להשתנות משנה לשנה אך מסתכם ל- 64 ש"ש לתואר

ושכר הלימוד יחושב בהתאם

שכר לימוד לקיץ, מועד מיוחד, חיוב תקורה, שעות עודפות ואנגלית צמוד אף הוא לעליית מדד חודש יולי 2022 המתעדכן בכל 15 לחודש ובכל מקרה לא יפחת משכר הלימוד שנקבע על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

*אין החזר כספי על סמסטר קיץ.

הודעה על הפסקת לימודים יש לבצע במערכת האינבר >> פניות מנהליות>>הגשת בקשה>>חידוש לימודים/הפסקת לימודים.