תקנון לימודים-לימודי תעודה

תלמיד/ה יקר/ה,

הנך מתבקש/ת לקרוא בעיון את הנהלים הבאים, המחייבים את כלל התלמידים בלימודי תעודה.

 1. פרטי הקורס
 • התלמיד מצהיר כי בדק את תכנית הלימודים ואת התשתיות, כי הן מספקות אותו לכל דבר ועניין ולא תישמע מפיו כל טענה ודרישה בעניין זה.
 • ידוע לתלמיד כי פתיחת הקורס מותנית במספר נרשמים מינימאלי. כמו כן ידוע לתלמיד והוא מסכים כי האוניברסיטה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את הקורס אליו נרשם. במקרה כאמור, תחזיר האוניברסיטה לתלמיד את כל התשלומים ששילם בגין הלימודים בקורס, חוץ מדמי ההרשמה.
 • ידוע לתלמיד והוא מסכים כי ייתכנו שינויים במועד תחילת הקורס ובמועד סיומו, וכן ייתכנו במהלך הקורס שינויים בתוכנית הלימודים, בזהות המרצים, בימי הלימוד ושעות הלימוד ובמיקום הפיזי של הלימודים על פי צרכי האוניברסיטה.

 

 1. תשלום דמי רישום
 • דמי רישום בסך 200 ₪ – דמי רישום ישולמו בנוסף על תשלום הקורס בעת ביצוע הרישום ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

 

 1. נוכחות בשיעורים
 • הנוכחות בשיעורי הקורס הינה חובה בכדי לקבל תעודת גמר ואף להגיש את עבודת הגמר בזמן שיסוכם במהלך הקורס.
 • היה ואם התלמיד נאלץ להעדר, על התלמיד להמציא אישור (מחלה, מילואים וכד') כנגד השיעורים שהחסיר.
 • יחד עם האמור לעיל על התלמיד להיות נוכח במינימום 80% מהקורס. סך ההעדרויות לא יעלה על 20% מהקורס (גם המאושרות).
 • במקרה של מחלוקת בין התלמיד ובין המערכת המנהלית על נושא הנוכחות , המערכת המנהלית היא הקובעת .

 

 1. הפסקת לימודים

הודעה על הפסקת הקורס תתקבל אך ורק בכתב לידיי המרכז המנהלי מר שרגא לפידס. תלמיד שהפסיק את לימודיו ביוזמתו או שלימודיו הופסקו על-ידי רשויות האוניברסיטה, יחויב בשכ"ל על פי הנהלים המקובלים (מצ"ב תקנון שכר לימוד).

 

 1. מטלות כיתה

עבודות/תרגילים יש להגיש בזמן על-פי הנחיית המרצה. כל איחור יגרור עיכוב בקבלת התעודה/ציון.

 

 1. פרסום הודעות שונות
 • הודעות שוטפות מתפרסמות באתר האינטרנט של התוכנית או באמצעות המייל. כל תלמיד חייב לעקוב אחריהן ולנהוג על פיהן.
 • אין מזכירות התוכנית אחראית להעביר הודעה אישית לכל תלמיד ותלמיד.

 

 1. מסירת אינפורמציה אודות תלמידי התוכנית

על-פי החוק "חוק הגנת הפרטיות" לא יימסר מידע בנוגע לפרטים אישיים, תוכנית לימודים וכו', לאף גורם, למעט גורמים מוסמכים.

 

 1. כללי
 • האוניברסיטה לא תהיה, בשום דרך ואופן, במישרין ו/או בעקיפין (לרבות לא כלפי צד שלישי כלשהו), אחראית כלפי התלמיד לכל נזק ו/או חבות ו/או עלות ו/או הוצאה, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו ו/או שעלולים להיגרם לתלמיד בקשר ללימודים באוניברסיטה. סעיף זה כולל הגעה ללימודים וחזרה מהלימודים.
 • שום התנהגות מצד האוניברסיטה לא תחשב כוויתור על איזו מזכויותיה על-פי תנאי כתב התחייבות זה או על-פי הוראות כל דין או כוויתור או הסכמה מצידה לאיזו הפרה או קיום תנאי שהוא אלא אם הוויתור, ההסכמה, הדחיה, השינוי, הביטול או התוספת נעשו מפורשות מראש ובכתב ע"י האוניברסיטה.
 • תלמידים הלומדים במסגרת לימודי תעודה של המערך לתכניות ייעודיות, לא יקבלו כרטיס סטודנט.
 • ידוע לי כי לאוניברסיטה תקנות, הוראות, סדרים, נהלים וכללים אחידים שנקבעים מעת לעת על ידי מוסדותיה, ובכלל זה תקנות שכר לימוד, פרטים אינפורמטיביים שונים, סדרי הרשמה, כללי שימוש במחשב, החלטות גורמים מוסמכים, דרישות, קריטריונים ותנאים אקדמיים, תקנונים אקדמיים הוראות משמעת, לוחות זמנים וכו'.

 

תקנון שכר לימוד – התחייבות כספית

 

 • אני מאשר/ת כי ידועים לי כל הפרטים , סדרי ההרשמה , הדרישות , תוכן הוראות ההרשמה ותוכן הפרטים המידעיים לתלמידי התוכנית , כפי שפורסמו ע"י הנהלת התוכנית והאוניברסיטה לשנה"ל תשפ"ד. כמו כן ידועים לי כל הכללים והנהלים הקשורים לתכנית הלימודים המיוחדת בה אלמד.
 • ידועים לי כל ההסדרים , הפרטים , התנאים והדרישות כאמור בסעיף א' לעיל ניתנים לשינוי ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת התוכנית והאוניברסיטה , ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן ולציית להן. ידוע לי ואני מסכים/ה כי החלטת הרשויות האקדמיות של האוניברסיטה בכל הנוגע לשינויים בקורסים ובלוח הזמנים של השנה האקדמית כפי שייקבעו גם במהלך השנה האקדמית מחייבות אותי בכל דבר ועניין , כמו יתר ההחלטות האקדמיות.
 • ידוע לי כי התשלומים בהם אחויב יהיו צמודים למדד יולי 2023.
 • מועד הפסקת הלימודים יחושב רק מהתאריך בו נתקבלה הודעה בכתב למזכירות התוכנית והבקשה אושרה על ידי המזכירות. אי מתן הודעה או איחור במתן הודעה על הפסקת לימודים , תגרור המשך חיוב שכ"ל.
 • ידוע לי כי חיוב שכ"ל בגין הפסקת לימודים במהלך הקורס, יהיה כמפורט להלן :
  1. אין החזר על דמי הרשמה בסך 200 ₪ .
  2. ביטול עד 15 יום לפני מועד פתיחת הקורס – אין חיוב בשכר לימוד .
  3. ביטול ההרשמה החל מ 15 יום ואילך לפני מועד פתיחת הקורס – יחויב ב- %25 מגובה שכר הלימוד המלא לקורס.
  4. ביטול ההשתתפות בקורס מיום פתיחתו ועד 14 יום לאחר פתיחתו – יחויב ב- %50 מגובה שכר הלימוד המלא לקורס.
  5. ביטול השתתפות בקורס 14 יום לאחר פתיחתו – חיוב בתשלום שכר לימוד מלא של הקורס.
 • ידוע לתלמיד שהנהלת האוניברסיטה תהיה רשאית למנוע ממנו להמשיך לימודיו במסגרת לימודי תעודה ו/או לגשת למבחנים מטעמה לשם קבלת התעודה, אם לא יקיים התחייבויותיו בהתאם לכתב התחייבות זה ולתקנון המשמעת של האוניברסיטה.

 

 

 

 • כל האמור לעיל מתייחס לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.